คณาจารย์

 


อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ

ตำแหน่ง : นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ประธานมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ประธานมูลนิธิพระอุดมศีลคุณ (เสริม สุวฑุฒโน)

ชื่อ – สกุล                     นายภิญโญ พงศ์เจริญ 

วัน เดือน ปี เกิด          17 สิงหาคม 2498 

สถานที่เกิด                  บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สถานภาพการสมรส    สมรสแล้วกับ นางสาววิภาภรณ์  ศุภศิริ  

มีบุตรี 1 คน ชื่อ นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ

การศึกษา  – ชั้นประถมศึกษา ร.ร. วัดธรรมประดิษฐ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา                   

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร. มหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                                     

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. วัดราชาธิวาส สามเสน กรุงเทพมหานคร                                    

– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง / การศึกษาบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 

อาชีพ   

–  ทนายความ ใบอนุญาต 1403/2523 (เนติบัณฑิตยสภา) ใบอนุญาต 9684/2529 (สภาทนายความ)    

สำนักกฎหมายภิญโญ พงศ์เจริญ เลขที่ 808/73 ซอยตาลเดี่ยว หมู่บ้านซื่อตรง 39 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2948-8893, 0-2377-4622, 0-1434-1314- 

ประธานกรรมการบริษัทสำนักกฎหมายคุปคุณ จำกัด โทร 02-9352542 –  อาจารย์พิเศษ –  นักโหราศาสตร์ 

 

การศึกษาโหราศาสตร์ 

สนใจโหราศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเป็นศิษย์วัดธรรมประดิษฐ์ และวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา

(ศิษย์พระครูธรรมธรเปลี่ยน โชติโก)ได้ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515

โดยเป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณ(เสริม สุวฑฒโน) วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้เป็นสมาชิกเริ่มการร่วมก่อตั้งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

เมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้ศึกษาโหราศาสตร์เพิ่มเติมโดยเป็นศิษย์ของคณาจารย์ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติหลายท่านเรื่อยมา

โดยมีอาจารย์ คือ พันโท วิจอม ปรีดานุชาต, อ.บุญเรือน วรรณวิจิตร, พ.อ.(พิเศษ) นายแพทย์ ช่วย ทองใบ,

อ. เทอม เสตะกสิกร, อ. ทองเจือ อ่างแก้ว,  อ. สมพงษ์ วิจิตรบรรณการ, อ. อารมณ์ ชื่นเชาว์ไว, อ. ส. สัจจญาณ (สมสักก์ พิมพ์สุรินทร์) เป็นต้น

ช่วงเวลาที่ศึกษาโหราศาสตร์ ครูบาอาจารย์  มักให้เป็นผู้ช่วยครู และเมื่อครูบาอาจารย์ติดธุระหรือเจ็บป่วย

ก็จะได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนแทนอยู่เสมอ เลยต้องรับภาระดูแลสมาคมต่อมาจนปัจจุบันนี้ 

 

ตำแหน่งทางสังคม  

-นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
-ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
-ประธานกรรมการมูลนิธิพระอุดมศีลคุณ(เสริม สุวฑฺฒโน)
-ประธานสภาโหราจารย์
-ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร
-ไวยาวัจกรวัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร
-ไวยาวัจกรวัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
-พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 2554
-ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร
-ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น Great Astrologer of Asia 2011

ในการประชุมนักโหราศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ นครกัลกัตตา ประเทศอินเดี

– อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง,โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นและภาคพยากรณ์

ณ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทร 02-2210622, 02-2217660

ผลงานด้านการเขียน 

–  เคยมีงานเขียนหนังสือมาแล้วหลายฉบับ เช่น ศาสาตร์แห่งทรัพย์, ดาวหางในโหราศาสตร์,

คุยกับฟ้าถามหานายกรัฐมนตรี, คุยกับฟ้าถามปัญหาประเทศไทย, วัฏฏะของราหู(8) ในดวงเมือง,

แฟ้มข้อมูล, สุริยคราสฯลฯ เคยเขียนบทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ มาแล้วหลายฉบับ เช่น

โหราศาสตร์นานาชาติ, วงจรชีวิต, พยากรณ์สาร, โหราเวสม์, ดวงดาว, เจ้าสาว, Hiclass, Image, Mistine,

อาทิตย์, หลักไท, ดวงเศรษฐี, ศาสตร์แห่งโหร, สยามรัฐ, เดลินิวส์, เดลิมิเลอร์, เดอะเนชั่น, บางกอกโพสต์ ฯลฯ-  

ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ เช่น โลกวันนี้ Exciteไทยโพสต์, คมชัดลึก, โลกวันนี้,

ประชาทรรศน์,  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, มหาประชาชน, มหามงคล ฯลฯ  รายการทีวี

ช่อง MV NEWS ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.40-19.40 น. รับชม ได้ทาง ดาวเทียม, เคเบิลทีวี และทาง www.menews.net 

 

อ.วิภาภรณ์  ศุภศิริ (อ.อู๊ด)

ตำแหน่ง : กรรมการและนายทะเบียน สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ประธานชมรมโหรสตรีนานาชาติ แห่งประเทศไทย

ผลงาน

ผู้จัดการงานอีเว้นส์ต่างๆของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ผู้จัดการงานพยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทุกแห่ง

หมายเลขโทรศัพท์  081- 903- 0047

 

 

อ.ศิวาพร พงศ์เจริญ (อ.จูน)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ผลงาน

ผู้จัดการงานอีเว้นส์ต่างๆของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ผู้จัดการงานพยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทุกแห่ง

 

 

อ. สพรั่ง  ปราณีรัตนา

หมายเลขโทรศัพท์  081- 400- 1718

อุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ , วิทยากร , นักพยากรณ์

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 20 ปี

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

1) เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน   

2)ไพ่ยิปซี    

3)การตั้งชื่อเลขศาสตร์

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม 

1)เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน  

2) ไพ่ยิปซี

 


 

 

 

 

 อ.พรสุข เพ็งมณี

 ตำแหน่ง : อุปนายก สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. ลายมือ ภาคพื้นฐาน
 2. ลายมือ ภาคพยากรณ์

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-836-2476

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660

 

 

 

 

อ.พิศิษฐ์ จิรวาณิชไพศาล

 

ตำแหน่ง : อุปนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : หัตถศาสตร์นโปเลียน

 

ปัจจุบัน สอนวิชาหัตถศาสตร์นโปเลียน ร่วมกับ อ.วรณัน ปิ่นประไพพงศ์

 

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขาบางขุนนนท์

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-538-7675

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 

และที่สาขาบางขุนนนท์


 

อ.ศศิลักษมี สวัสดิ์สาลี

อายุ: 72 ปี   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-889-7011

อุปนายก สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ,กรรมการมูลนิธิ สมาคมนานาชาติ

วิทยากรผู้อบรม และนักพยากรณ์

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

1)เลข ๗ ตัว ๔ฐาน+ทักษา 

2) เลขศาสตร์ บ้านเลขที่ เลขบัตรประชาชน

3)ทายใบไม้  

4)ไพ่ยิปซี หลักสูตรอ.ขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา และหลักสูตร อ.ธีรภาพ

 

 

 

อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ (อ.นันท์)

ตำแหน่ง : อุปนายกและอาจารย์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 1. วิชาที่สอนและพยากรณ์
 2. วิชาเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน หลัก อ.นภา วรบุตร
 3. วิชาโหราศาสตร์ใบไม้
 4. วิชาเลขศาสตร์ : เบอร์โทรศัพท์ ,บ้านเลขที่,ทะเบียนรถ,บัตรประชาชน
 5. วิชาไพ่โหราศาสตร์ 
 6. วิชาลายเซ็น
 7. วิชาตั้งชื่อสูตรพระร่วง
 8. วิชาโหราศาสตร์ไทย
 9. พิธีกรรมบวงสรวงและวางเสาเอก ตั้งศาลทุกชนิด

ตำแหน่งและผลงาน

1. เป็นอุปนายกและอาจารย์ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

2. เป็นรองประธานมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

3. เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชนัดดาราม

4. ทำการกุศลด้านการพยากรณ์ในมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

5. เขียนคอลัมน์ในนิตยสาร Mother & Care

6. เขียนคอลัมน์ศาสตร์แห่งโหรปี 2555 , 2556 , 2557

7. เป็น 1 ใน 109 หมอดูชื่อดังของหนังสือพิมพ์มติชนปี 2552

8. เป็น 1 ใน 30 หมอดูดังของนิตยสารแพรวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ::  087-9854321 , 081-6274128

Facebook : https://www.facebook.com/aj.anongnart

Line ID : aj.anongnart

รับงานสอนส่วนตัว(ทั้งสอนสดและ Online)

รับพยากรณ์สดและOnline

 

อ. เอื้ออุษา   จารุรังสรรค์ (อ.แข)

ตำแหน่ง : อุปนายก สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

วิชาที่สอนและพยากรณ์

1 . วิชาเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 

2. วิชาโหราศาสตร์ใบไม้

3. เลขศาสตร์ : เบอร์โทรศัพท์ ,บ้านเลขที่,ทะเบียนรถ,บัตรประชาชน

4.ลายเซ็นต์อ่านชีวิต 

5. ไพ่โหราศาสตร์ไทย 

6. ไพ่ออราเคิล  

7. อักษรรูน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ::  087-692-3978

 

ประวัติการทำงาน

-          ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 40 นักพยากรณ์นิตยสารแพรว FORTUNE ปี 2557 และปี 2558

-          เป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพของสำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

-          ร่วมงานพยากรณ์การกุศลในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

-          ร่วมงานพยากรณ์ในงานเปิดงานจิวเวลรี่ ที่ ห้างเมกะบางนา

-          ร่วมงานพยากรณ์ที่โรงแรมแกรนด์ เซนทารา

-          ร่วมงานพยากรณ์ในงานเปิดโครงการหมู่บ้าน สมายแลนด์ และ โครงการสมายพร๊อพเพอตี้

-          ร่วมงานพยากรณ์ของธนาคารกสิกรไทย

-          ร่วมงานพยากรณ์ของ CP ALL

-          ร่วมงานพยากรณ์ในงานสบายใจไหว้พระ 77 จังหวัด ที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ จัดโดยหนังสือพิมพ์มติชน

-          ร่วมงานพยากรณ์ VAC COLORFUL PARTY ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พระราชวังสนามจันทร์ ปี 2557 และปี 2558

-          ร่วมงานพยากรณ์ 13 ปี ศาลปกครอง

-          ร่วมออกรายการคุยเฟื่องเรื่องดาว สถานีช่องสุวรรณภูมิ และรายการ ตรีนิตี้ เรดิโอ ทาง FM 98.75 MHz.

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660


 

 

 

 

อ.สรกฤต สหธนกฤตนนท์ (อ.จุก)

 

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารและอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. วิชาลายมือ
 2. วิชาลายเซ็น
 3. วิชาเลขศาสตร์ต่างๆ บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์
 4. วิชาเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน
 5. วิชาตั้งชื่อสูตรพระร่วง
 6. พิธีกรรมบวงสรวงและวางเสาเอก ตั้งศาลทุกชนิด
 7. บวงสรวงขายที่-ล้างที่

 

ผลงาน

 

-ทีมงานพยากรณ์ของสำนักพิมพ์มติชน ข่าวสด เส้นทางเศรษฐี

 

- ทีมงานพยากรณ์ของมูลนิธิ สิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมป์

 

- ทีมงานพยากรณ์ของร้าน สมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย

 

- ทีมงานพยากรณ์ของ “มูลนิธิสายใจไทย”

 

 

 

- คอลัมนิสต์หนังสือ “ศาสตร์แห่งโหร” ประจำปี 2547

 

- เป็นหมอดู 1 ในหนังสือ “109 หมอดูชื่อดัง” ประจำปี 2552

 

- ลงในหนังสือ “30 หมอดูชื่อดังศาสตร์แห่งโหร” 2553

 

- คอลัมนิสต์หนังสือ “ฮวงจุ้ยดีอยู่เย็นเป็นสุข” ของหนังสือสยามรัฐ
รายสัปดาห์ 2545-2546

 

- รับเชิญบรรยาย “ดูลายมือแบบง่าย” ที่บริษัทกันตนามูฟวี่ วันที่ 25 ธ.ค. 2553

 

- เป็น 1 ใน 30 หมอดูดังของนิตยสารแพรวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-9227547 081-6467165

 

Facebook : www.facebook.com/aj.sorrakit Line ID : aj.sorrakit 

น.อ. ณรงค์  สังข์เภา

อายุ 70ปี  ฉายา  อ.สำเภา 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  081-846-7412

ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  วิทยากรผู้อบรม และนักพยากรณ์

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 30 ปี  เป็นวิทยากรผู้ อบรม 6 ปี

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

1) เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน 

2)โหราศาสตร์ไทย

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

1) โหราศาสตร์ไทยภาค 1-2

ประวัติการทำงาน

-         นักพยากรณ์ และวิทยากรผู้อบรม ประจำสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

   

อ. วุฒิชัย  แซ่โง้ว 

อายุ 42ปี  ฉายา พายัพ  วชิโร   

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 086- 710 -8586

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ,วิทยากรผู้อบรม,

นักพยากรณ์ จำนวนปีที่ประกอบอาชีพนักพยากรณ์ 24 ปี 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากรผู้อบรม  19 ปี

 รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

1)โหราศาสตร์ไทยระบบเรือนชะตาสัมพันธ์

2)วิชาโหราศาสตร์ไทยระบบเรือนธาตุ   

3)วิชาจาตุรงค์โชค   

4)เลข ๗ตัวระบบโหรฯ  

 

5)ทักษานรลักษณ์ 

6)ยามนาฬิกา 

7)การวางฤกษ์

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม 

1)โหราศาสตร์ไทยระบบเรือนธาตุ 

2)ยามนาฬิกา

3) เลข ๗ ตัวระบบโหรฯ

 

ประวัติการทำงาน

 -       รับพยากรณ์ดวงชะตาด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยมาตั้งแต่อายุ 19ปี

 -       เป็นวิทยากรผู้อบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน 

 -       ค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์งานวิชาการด้านโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่อายุ 20 ปีจนถึงปัจจุบัน 

 

อ.วัชรดุล   พิลักษณ์

 

อายุ 44 ปี ฉายา เอก Soultarot

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 094- 265-3659

 

กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ,

 

 วิทยากรผู้อบรม, นักพยากรณ์ 

 

จำนวนปีที่ประกอบอาชีพนักพยากรณ์ 16 ปี 

 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากรผู้อบรม 8 ปี

 

 รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

 

1) ไพ่ Tarot

 

2) รูนอักษรเทวะ

 

 

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม 

 

1) ไพ่ Tarot  

 

2) รูนอักษรเทวะ

 

 

 

ประวัติการทำงาน

 

-          เป็นวิทยากร และนักพยากรณ์ประจำสมาคม

 

-          ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 40 นักพยากรณ์ นิตยสารแพรว Fortune ปี 57 

 

-          ร่วมงานพยากรณ์ของมูลนิธิสมาคมภาษาฝรั่งเศส 

 

-          ร่วมงานพยากรณ์โรงแรม อมารีพัทยา 

 

-          ร่วมงานพยากรณ์และเป็นวิทยากรในงานเปิด โซนจิเวอลรี่ที่เมกะบางนา

 

-          ร่วมงานพยากรณ์ ในรายการคนอวดผี ที่เมกะบางนา

 

-          ร่วมงานพยากรณ์ ที่โรงแรม แกรนด์ เซ็นทารา

 

-          ร่วมงานพยากรณ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

-          ร่วมงานพยากรณ์  ขอบคุณลูกค้า  บริษัทรถเลกซัส

 

-          ร่วมงานพยากรณ์ในระบบ  1900 บ.ฟันธงดอกคอม และอื่นๆ ฯลฯ


 

อ. กามล แสงวงค์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 1. ไพ่ยิปซี
 2. ไพ่ออราเคิล
 3. คริสตัน
 4. ลูกเต๋า
 5. อ่านรูปภาพ

สาขาวัดราชนัดดา ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-303-2984

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

และที่สาขาบางขุนนนท์

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660 


 

 

อ. นิภา   วิชัยลักษณ์ 

อายุ 77 ปี  หมายเลขโทรศัพท์  081-779-3343  

อุปนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

,วิทยากรผู้อบรม,   นักพยากรณ์ 

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์  26ปี   

เป็นวิทยากรผู้อบรม 16 ปี 

รายวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

1) โหราศาสตร์ไทย 

2)โหราศาสตร์พม่า 

3)ไพ่ยิปซี

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม   

1)โหราศาสตร์พม่า  

ประวัติการทำงาน 

-       วิทยากรสอนโหราศาสตร์ไทย ที่โรงเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน 3ปี  

(อ.ส.ไชยนันท์) 

-       ช่วย อ. นายกภิญโญ สอนโหราศาสตร์ไทยที่ตึกช้าง 1 ปี 

(สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ) 

-       สอนโหราศาสตร์พม่า 16ปี 

-       สอนไพ่ยิปซีตึกช้าง 2ปี 

 

  

 

ปาลบุญญา   ชวลิตตานนท์

 

อายุ 46 ปี ฉายา Aj Pal 

 

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ  081 9035936

 

กรรมการบริหารสมาคม , วิทยากรผู้อบรม ,

 

นักพยากรณ์ จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 14ปี

 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร 9 ปี

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

 

1)โหราศาสตร์พม่า 

 

2) เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 

 

3)เลขศาสตร์บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ บัตรประชาชน 

 

4) ลายเซ็น  

 

5) นามศาสตร์  

 

6)ใบไม้   

 

7)ไพ่ยิปซี

  

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม 

 

1)โหราศาสตร์พม่า 

 

2) เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 

 

3) ลายเซ็น 

 

4 )ไพ่ยิปซี

  

ประวัติการทำงาน

  

1)เป็นวิทยากรผู้อบรม  ประจำสมาคมโหราสาสตร์นานาชาติ ,

 

มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

2)อาจารย์สอนวิชากพยากณณ์  กศน. เขตราษฎบูรณะ

 

3)เข้าอบรมสัมมนา งานโหราศาสตร์ ไทย อินเดีย

 

4) ออกงานอีเว๊นตาม โรงแรมต่างๆ เช่น รร. มณเฑียร ริเว่อร์ไซด์

 

 

 

 


 

อ.พรประภา  พันธ์บูรณะ (อ.เจี๊ยบ)

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-498-4630

วิชาที่สอนและพยากรณ์

1) เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน

2) ไพ่ออราเคิล 

3) ไพ่ยิปซี  

4) ลายเซ็น 

5) เลขศาสตร์

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

และที่สาขาบางขุนนนท์

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181

 


อ.วิชัย นพประพันธ์

อายุ62ปี  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 091-007-1653

วิทยากรผู้อบรม และนักพยากรณ์  

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์  10 ปี

จำนวนที่เป็นวิทยากรณ์ 10ปี 

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์  

โหราศาสตร์ไทย

รายชื่อวิชาที่ใช้อบรม

โหราศาสตร์ไทย

 

ประวัติการทำงาน

-           รับพยากรณ์ดวงชะตาด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทย  

-           เป็นวิทยากรอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย ประจำสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ต้องแต่ พ.ศ. 2549

-            ค้นคว้าและเขียนแบบจำลองของวัฏของดาวพระเคราะห์ในแต่ละปี

  


 

 

อ.นริศรา  เลิศเมือง

 

อายุ 55ปี    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  089-521-6865

 

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

 

,วิทยากรผู้อบรม, นักพยากรณ์ เป็นวิทยากรผู้อบรม 10ปี

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

 

1) เลข ๗ ตัว ๗ ฐานพิสดาร 

 

2)ดวงราศีจักร

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม

 

1) เลข ๗ ตัว ๗ ฐานพิสดาร 

 

 

 

ประวัติการทำงาน

 

เป็นวิทยากรรผู้อบรม  เลข ๗ ตัว ๗ ฐานพิสดาร ตั้งแต่ปี 2548

 

ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

 

 

 

 

อ.เพ็ชรา  ริดส่าน 

 

อายุ 56 ปี ฉายาจอยวัดราช

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  089-167-6088

 

กรรมการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  ,

 

วิทยากรผู้อบรม , นักพยากรณ์

 

จำนวนปีที่ประกอบอาชีพนักพยากรณ์ 12 ปี

 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากรผู้อบรม 9 ปี

 

รายชื่อวิชาในการพยากรณ์

 

1)  เลข๗ ตัว ๗ ฐานพิสดาร  

 

2) ไพ่กาลชะตา

 

3 )โหราศาสตร์ไทย

 

4) ชื่อลายเซ็น เลขที่บ้านทะเบียนรถ  

 

5)ให้ฤกษ์มงคลต่างๆ

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม

 

1) เลข ๗ ตัว ๗ฐานพิสดาร  

 

2) ไพ่กาลชะตา,ไพ่ยิปซี ,ไพ่ไทย

 

 

 

ประวัติการทำงาน 

 

-          วิทยากรอบรมสมาคมโหรนานาชาติปลายปี 2548                           

 

-          พยากรณ์การกุศล                                        

 

-          อ.ผู้สอน ปลายปี 2548 

 

-          นักพยากรณ์การกุศลมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

 

ในพระบรมราชินูปถัมถ์ 

 

-          นักพยากรณ์การกุศลมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมถ์

 

-          ธรรมรวมศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย                                    

 

-          งาน EVEN ต่างๆ 

 


 

อ.ชนกภพกมลพร   โพธ์ศรี(มั่นยืน)

 

อายุ 62 ปี  ฉายา  แอร์มั่นยืน  

 

หมายเลขโทรศัพท์  089441452                      

 

ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  

 

วิทยากรผู้อบรม   นักพยากรณ์ 

 

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 15 ปี

 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร  10 ปี

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

 

1) เลข ๗ ตัว ๑๒ ฐานกระทู

 

2)เลขศาสตร์ชื่อนั้นสำคัญไฉน  

 

3)ศาสตร์สตาร์สัตตพฤกษาพยากรณ์  

 

4) ดวง 365ดวง,นาฬิกายาม                   

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม

 

1) เลข ๗ ตัว ๑๒ ฐานกระทู

 

2)เลขศาสตร์ชื่อนั้นสำคัญไฉน  

 

3)ศาสตร์สตาร์สัตตพฤกษาพยากรณ์  

 

4) ดวง 365ดวง,นาฬิกายาม

  

 

  

 อ.ปราณีย์  งามเสงี่ยม

 อายุ 65 ปี ฉายา  อ.พอลล่า 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  081-814-2258

 อุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  และนักพยากรณ์ 

 จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 20 ปี

 รายชื่อวิชาที่ใช้ประกบออาชีพนักพยากรณ์ 

 1) มหาสัตตเลข  

 2) เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน

ประวัติการทำงาน

  -       ได้ทำงานให้กับสมาคม ตั้งแต่ ปี 2539 เป็นต้นมา

 

  

 

อ. ชัยวัฒน์        สุขอินทร์ 

อายุ  46 ปี  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-646 6045 

คณะอนุกรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ,วิทยากรผู้อบรม , 

นักพยากรณ์จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 4 ปี  

จำนวนปีที่เป็นวิทยากรผู้อบรม  3 ปี 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการประกอบ อาชีพนักพยากรณ์  

1. ไพ่ออราเคิล   

2. ไพ่ยิบซี       

3 .เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ทักษามหาภูติ 

4. วิชาเลขศาสตร์บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ บัตรประชาชน

 รายชื่อวิชาที่ใช้อบรม 

1. ไพ่ออราเคิล       

2. ไพ่ยิบซี 

ประวัติการทำงาน 

-          ร่วมงานพยากรณ์การกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  

-          ร่วมงานพยากรณ์การกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

-          ร่วมงานพยากรณ์ VAC COLORFUL PARTY ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พระราชวังสนามจันทร์ ปี 2557 และปี 2558  

-          ร่วมงานพยากรณ์ วันตรุษจีน ณ ถนนเยาวราช ปี 2558 

-          ร่วมออกรายการสด ในรายการคุยกันทุกเรื่อง เรื่องโหราศาสตร์ทางสถานีวิทยุ ตรีนิตี้ เรดิโอ ทาง FM 98.75 MHz.

 

 


 

 

 

 

อ. วรรธิดา สงขาว

 ตำแหน่ง : เหรัญญิก สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

 โหราศาสตร์ไทย

 1. อินทภาส-บาทจันทร์
 2. วิชาการให้ฤกษ์

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 099-329-9262

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 อ.ภาณุ  พงศ์ไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทย ระบบธาตุ

วิทยากรบรรยายพิเศษประจำสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

สอนวิชา : โหราศาสตร์ไทย ระบบธาตุ

พยากรณ์ด้วยวิชา : โหราศาสตร์ไทยระบบธาตุ, การให้ฤกษ์มงคล

เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน , ไพ่ยิปซี

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-942-8024 (LINE ID) , 089-763-3892

ผลงาน : งานพยากรณ์การกุศลที่ท่าช้างและสวนนาคราภิรมย์

งานอีเว้นต่างๆ : THE HUB รังสิต วันนักโหราศาสตร์

พยากรณ์การกุศลตรุษจีนเยาวราช , พยากรณ์การกุศลที่วัดหัวกระบือ

งานพยากรณ์ที่ห้างเมกาบางนา , พยากรณ์ดวงชะตาที่ครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ ฯลฯ

รับสอนส่วนตัว

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


  

อ.แพรวพรรณ เลขานนท์ 

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ 

วิชาที่สอน 

1)     ๗ ตัว ๙ ฐาน  เวลา 13.00-15.00 น. 

2)     พบโชคจากดวงดาวอันเลื่องชื่อ เวลา15.00-17.00 น. 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-402-5463 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

และที่สาขาบางขุนนนท์

 

 


 

 

อ.จุฑามาศ ปฎิมารัตนานันท์

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 1. โหราศาสตร์ไทย
 2. วิชาการให้ฤกษ์

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต


 

 

อ.อัญชลี ชื่นเชาว์ไว

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

 โหราศาสตร์ไทย (ระบบสิบลัคน์)

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-131-1861

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 

 ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181


 

 

อ.ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ (อ.แก้ว)

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 1. ฮวงจุ้ย ชัยภูมิ
 2. ดวงจีน

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181


 

 

 

 อ.ชัยวัฒิ อริยจิตจรัส

 ตำแหน่ง : กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

  

 1. ไพ่ยิปซี
 2. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181

  


 

 

อ.สุทธิวรรณ ปิยรมย์ธนัย 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ 

เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-164-7851 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660 

อ. ศิริมา โชติวิจิตร

ตำแหน่ง กรรมการสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

วิชาที่สอนและพยากรณ์

โหราศาสตร์ไทย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 088-856-6645

ผลงาน : พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

 


 

อ. ทศพล  วงศ์ทอง 

 

อายุ 49 ปี  ฉายา  อาจารย์ ทศ 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-317-8157, 096-321-4024

กรรมการสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ,

กรรมการมูลนิธิพระอุดม ศีลคุณ (เสริม สวัฑฺฒโน) ,

วิทยากรผู้อบรม และนักพยากรณ์

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

1) โหราศาสตร์ไทย 

2) โหราศาสตร์พม่า(ระบบอังคะวิชาธาตุ) 

3) ไพ่โหราศาสตร์ไทย

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม

1) วิชาโหราศาสตร์ไทย ราศีจักร


ประวัติการทำงาน

-          พยากรณ์การกุศลให้กับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  
ปีพ.ศ. 2555 -2556 -2557 -2558

-          เป็นวิทยากรผู้อบรมประจำสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 


 

อ.ธนภัทร คูกนก (ศ.ศิวะเนตร)

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 1. อังคะวิชาธาตุ ๗ ตัวพม่า (ระบบพ่อครูดวงสุริยะเนตร)
 2. ถอดรหัสกรรมจากเลขบัตรประชาชน

ทุกวันเสาร์ 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-499-5233

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

และที่สาขาบางขุนนนท์ 

พยากรณ์การกุศลที่วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก

พยากรณ์การกุศลที่ The Nine พระราม 9

พยากรณ์งานกาชาด 

งานสันนิบาตสมาคมโรงแรมริเวอร์ซีตี้ประตูน้ำ

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122  


อ.วรณัน ปิ่นประไพพงศ์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : หัตถศาสตร์นโปเลียน

ปัจจุบัน สอนวิชาหัตถศาสตร์นโปเลียน ร่วมกับ อ.พิศิษฐ์ จิรวาณิชไพศาล

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขาบางขุนนนท์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-612-4283

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

และที่สาขาบางขุนนนท์

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122
 

อ.พรรณภา สุภาธรธรรม 

ตำแหน่ง : กรรมการกิตติศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจำสมาคมฯ (โครงการบางขุนนนท์) 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : วิชาที่สอน รวมศาสตร์ประยุกต์เลข ๗ ตัว ชั้นสูง 

พยากรณ์ โดย วิชารวมศาสตร์และไพ่โหรา (ตามหลักโหราศาสตร์ประยุกต์) 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 096-584-3909 (Line id) 

ผลงาน 

1.ออกงานการกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและอื่นๆ 

2.งานสาธารณะกุศล (จิตอาสา) และ งานอีเว้นส์ต่างๆ 

3. รับสอนส่วนตัวและงานบายศรีทุกงาน 

4.ให้คำปรึกษาด้านแพทย์ทางเลือก 

5.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตำราวิชารวมศาสตร์ประยุกต์เลข ๗ ตัวชั้นสูง 

และเจ้าของลิขสิทธิ์วิชา กลศึกหนุมานตลบค่าย 

ตอนนิยามดาวใหม่กับการพยากรณ์ 

แต่เพียงผู้เดียว (เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้คิดค้นวิชา)

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

 


 

อ.พวงภมร ธินิศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการบางขุนนนท์)

วิชาที่สอนและพยากรณ์

1.  เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน พื้นฐาน (หลัก อ.นภา วรบุตร)

2.  ไพ่ออราเคิล จักรราศี

3.  เลข ๗ ตัว ๑๒ ฐาน

4.  ยามนาฬิกา

5.  ดวงนโปเลียน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 084-640-7336

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

และที่สาขาบางขุนนนท์

รับเชิญให้ออกรายการวิทยุ ทรีนิตี้เรดิโอ 98.75 MHz

พยากรณ์การกุศลที่วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก

พยากรณ์การกุศลที่ The Nine พระราม 9

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


 

อ. นวลปรางค์  อมรยิ่งเจริญ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ :

 

1)     โหราศาสตร์ไทย ภาคพยากรณ์ เวลา 10.30-12.30 น.

 

2)     โหราศาสตร์ไทย วิชาการให้ฤกษ์ เวลา 13.00-15.00 น.

 

สอนทุกวันพุธ พฤหัส และ อาทิตย์

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 094-495-7546

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 

และที่สาขาบางขุนนนท์

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122 

อ.สิรภพ อาฒยา

วิชาที่สอนและพยากรณ์ :

วิชาที่สอน

1) วิชาหัตถศาสตร์(ลายมือชั้นพื้นฐาน)และ(ลายชั้นสูง)

2)วิชาโหงวเฮ้ง

การพยากรณ์

 1. วิชาหัตถศาสตร์
 2. วิชาโหวงเฮ้ง
 3. โหราศาสตร์ไทย
 4. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน ๙ ฐาน
 5. เลขศาสตร์
 6. ฮวงจุ้ย
 7. ดวงพิชัยสงคราม

ผลงาน

1.ด้วยประสบการณ์สอน 15 ปีและการพยากรณ์ 40 ปี ทำให้ลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จ

เป็นจำนวนมาก หลายท่านได้กลับมาเป็นอาจารย์ให้กับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ส่วนอีกหลายท่านได้เปิดสำนักพยากรณ์เป็นของตนเองซึ่งได้ช่วยเหลือผู้คนอีกมาก

2.รับพยากรณ์ส่วนตัวและตามงานอีเวนส์ต่างๆ ได้แก่

งานกฐินและงานทอดผ้าป่าวัดท่าไม้เป็นประจำปี

งานพยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

งานเปิดร้านโชว์รูมรถเบนซ์ย่านศรีนครินทร์ พระประแดง งานเปิดร้านค้าต่างๆ

งานสัมมนาธนาคาร , มหาวิทยาลัย , วิทยาลัย , บริษัท , ประกันชีวิตฯลฯ

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660อ. ดรัลรัตน์  อุไรวรรณชัย

อายุ 42ปี  ฉายา อ.รัล 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  093- 583-9383

กรรมการมูลนิธิพระอุดมศีลคุณ (เสริม สุวฑฺฒโน) 

วิทยากรผู้อบรม  จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์  2 ปี 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร  2 ปี

วิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

1) โหราศาสตร์ไทย 

2) ไพ่โหราศาสตร์ไทย

 

ประวัติการทำงาน 

-         วิทยากรและนักพยากรณ์ประจำสมาคม
 

อ.พรมพล  วสุวัต

อายุ 58 ปี ฉายา พรมพล ทักษามหายุค

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  081-955-5096

วิทยากรผู้อบรม,นักพยากรณ์ 

จำนวนปีที่ประกอบอาชีพนักพยากรณ์ 10 ปี

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร 6 ปี

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

1)ทักษายุค

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม  

1)ทักษายุค ภาคพื้นฐาน   

2)ทักษายุค ภาคชัยภูมิไทย

 

ประวัติการทำงาน 

-          วิทยากรและนักพยากรณ์ประจำสมาคม

 


อ.ณีรนุช ฟักประไพ

อายุ 57 ปี  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-886-5330

e-mail neeranuch2192@hotmail.com

กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ,

วิทยากรผู้อบรม  , นักพยากรณ์ 

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 15 ปี 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร 11ปี

รายชื่อวิชาที่ใช้ประกอบการพยากรณ์ 

1) ไพ่ยิปซีระบบจักราศี   

2) โหราศาสตร์ไทย  

3) ลายมือ 

4) เลข ๗ ตัว 

5) โหงวเฮ้ง

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม

1) ไพ่ยิปซีระบบจักราศี 

2) เลข ๗ ตัว

ประวัติการทำงาน

-          สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

-          บรรยายพิเศษ(ไพ่ยิปซี)ให้กับหน่วยงานต่างๆ(ในอดีต)

-          นั่งประจำที่ ร.ร.เอเซีย

-          มีงาน E-vent ของชาวต่างชาติ มากมายตั้งแต่ปี 2001-2015

-          มีงานกับหน่วยงานและบริษัทของคนไทยมากมาย อ.โนรี  มีศิริ 

อายุ 40ปี ฉายาครูโนรีทักษายุค

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  081-866-9022 , 084-678-2654

 

วิทยากรผู้อบรม, นักพยากรณ์

จำนวนปีที่ประกอบอาชีพนักพยากรณ์ 5ปี

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร 2ปี

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : ทักษายุค สอนร่วมกับ อ.การุณา ภูริภัทรธนากร (ครูการัณ)

ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. ที่สาขาบางขุนนนท์

ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. ที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย (วัดโสม)

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181อ.เรืองวิทย์  สุจินัย

อายุ 38ปี   ฉายา  ณัฏฐ์   สุโภปกรณ์ 

หมายเลขโทรศัพท์  087-927-5157

วิทยากรผู้อบรม , นักพยากรณ์ 

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์  18ปี

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

1) โหราศาสตร์ไทย  

2) หัตถศาสตร์   

3) นรลักษณ์ศาสตร์ 

4) เลข ๗ ตัว 

5) ไพ่ทาโรต์

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม 

1) หัตถศาสตร์      

2)ไพ่ทาโรต์

 

ประวัติการทำงาน 

-          วิทยากรผู้อบรมและนักพยากรณ์ประจำสมาคม

 

  

 

 

อ.พรชนัน อุกฤษโชค

 ตำแหน่ง : อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

 โหราศาสตร์ไทย

 1. วิชาการให้ฤกษ์ สูตร อ.สมพงศ์ ปิยะลาภา (อ.ยี)

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 081-441-0639

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122อ.จินดาพร   กุลวงศ์กรพัฒน์

อายุ 70 ปี  ฉายา ป้าจี้  

หมายเลขโทรศัพท์ 085- 830-9076

กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  

นักพยากรณ์   จำนวนปีที่ทำอาชีพพยากรณ์ 5 ปี

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์

1) เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 

2) ไพ่ทาโรต์

 


  

 

อ.อลิสา วงศ์คำสน

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. ลายมือ ภาคพื้นฐาน
 2. ลายมือ ภาคพยากรณ์

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660 

 

อ.อาณณัฐ สรรคชา

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. โหราศาสตร์ไทย เบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.
 2. โหราศาสตร์ไทย พยากรณ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น.

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


 

อ.คณัฐชัย ธนทวิพันกุล (อ.เกตุ ๙ )

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 1. โหราศาสตร์ไทย เบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น.
 2. โหราศาสตร์ไทย พยากรณ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-338-6554

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660อ.สุทิน   เลิศบุญธรรม 

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ฉายา  สุทินหัตถศาสตร์  

หมายเลขโทรศัพท์   086 – 811- 2647 

วิทยากร ,  นักพยากรณ์  

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์  27 ปี  

จำนวนปีที่เป็นวิทยากร 17 ปี 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์  

1) ลายมือ   

2)โหราศาสตร์ไทย    

3)เลข ๗ตัว 

 รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม  

1)ลายมือ    

2)  เลข ๗ ตัว 

ประวัติการทำงาน 

-          วิทยากรอบรมวิชาลายมือ สมาคมโหรฯแห่งประเทศไทย 

-          วิทยากรอบรมวิชาลายมือ ที่บริษัท สามารถ โฮโรเวอร์

-          ตำราวิชาลายมือ ซีดีการสอน บรรยายพิเศษ ฯลฯ 

อ. ณัฐธยาน์   พุทธิญาณวณิช

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ฉายา  ญาณิ 

หมายเลขโทรศัพท์  093-983-9055

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์ 

 

1) วิชาลายเซ็นและลายมือ

 

2)วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ

 

3)วิชาเลขศ่าสตร์

 

ผลงาน

-   DVD การสอนวิชาลายเซ็นต์

-   DVD เลขศาสตร์

-   DVD เทคนิคการจัดหาซิม

-  ตำราวิชาลายเซ็นต์มองเห็นตัวตน


 

 

อ.คมเดช   เธียรปรีชา

 

ฉายา  อ.คมเดช บ้านหมอดู

 

หมายเลขโทรศัพท์:  094-051-4964   

 

email : komdej.t@gmail.com    

 

เว็ปไซด์ www.บ้านหมอดู.com

 

วิทยากรผู้อบรม และนักพยากรณ์

 

จำนวนปีที่ทำอาชีพนักพยากรณ์ 15 ปี  

 

จำนวนปีที่เป็นวิทยากรผู้อบรม 5 ปี

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการนักพยากรณ์  

 

1)เลข ๗ ตัว  

 

2)โหราศาสตร์ไทย

 

3) ทักษา      

 

4) อินทภาส-บาทจันทร์ 

 

5) ดวงพิไชยสงคราม  

 

6) การหาฤกษ์

 

7)ชัยภูมิไทย - ฮวงจุ้ยจีน   

 

8)ยูเรเนียร 

 

9)โหราศาสตร์จีน

 

10) ลายเซ็น - เลขศาสตร์

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม

 

- โหราศาสตร์ไทย (ระบบ อ.เชียร บางบอน )

 

ประวัติการทำงาน

 

-        วิทยากรและนักพยากรณ์ประจำสมาคม

 

-        นักพยากรณ์ประจำเว็ปไซด์บ้านหมอดู

 

-        พยากรณ์ในงาน EVEN ทั่วไป 


อ.ขจร แฟงสุวรรณ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : ไพ่ยิปซี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-17.00น.

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181


 

 


อ.การุณา ภูริภัทรธนากร (ครูการัณ)

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : ทักษายุค สอนร่วมกับ อ. โนรี มีศิริ

ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. ที่สาขาบางขุนนนท์

ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. ที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย (วัดโสม)

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181


 

 

 

 อ. บัญชาพร  อรุณ เลิศอารีย์

 

อายุ 30 ปี  ฉายา Holytarot  Benz  

 

หมายเลขโทศัพท์ 085 159-6507

 

วิทยากรผู้อบรม  จำนวนปีที่เป็นวิทยากรผู้อบรม 7 ปี

 

รายชื่อวิชาที่ใช้พยากรณ์  

 

1)โหราศาสตร์ไทย  

 

2) ไพ่ทาโรต์

 

รายชื่อวิชาที่ใช้อบรม 

 

1)โหราศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ  

 

2)ไพ่ทาโรต์ภาคภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 อ.รัชชานนท์ (อ.หนึ่ง คุรุเทพ พยากรณ์)

วิชาที่สอนและพยากรณ์ :

1)   ทาโร่ฮินดู ภาคพยากรณ์

สอนทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 092-254-1510

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

 

 

 

อาจารย์ ฮาซรัณ สิงห์สถิตย์สุข

 

อายุ 53 ปี ติดต่อที่ www.harsaranpro.com

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการพยากรณ์
1.โหราศาสตร์ภารตะ ‘Suriyayatra’ (คัมภีร์โหราศาสตร์ภรตะขั้นสูง).
2.โหราศาสตร์ (อินเดียเหนือ-อินเดียใต้).
3.โหราศาสตร์ไทยทุกระบบ.
4.ลายมือ.
5.โป้ย หยี่ สี่ เถียว (หมากรุกจีน).
6.ไพ่ยิปซี.
7.ศึกษาเพิ่มเติมนานาคัมภีร์

 

รายชื่อวิชาที่ใช้ในการอบรม – โหราศาสตร์ภารตะ (คัมภีร์โหราศาสตร์ภรตะ)
วิชานี้เรียนไม่ง่ายและไม่ยากมากมายนัก

 

 

 

อ.ปทุมมาลย์ ทีปะศิริ 

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ 

วิชาที่สอน 

 1. อักขระขอมและเลขยันต์  เวลา 10.00-12.00 น.
 2. พิธีกรรมโบราณ เวลา 13.00-15.00 น. 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181

 

  

 

อ.ธัญมน สุริยศักดิ์

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

 โหราศาสตร์ไทย

 ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181

 

 

 

อ.ณันกมล บุญสุข 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ 

1.เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 

2. ไพ่ยิปซี

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 085-816-2034 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย สนใจติดต่อ 02-629-8181 

 


 

 

อ.ภัทรษร ธนไชยมงคล (อ.ซัน ตาทิพย์) 

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

วิชาที่สอนและพยากรณ์

ไพ่ยิปซีมืออาชีพ ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 086-890-7516

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

และที่สาขาบางขุนนนท์

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาวัดราชนัดดา สนใจติดต่อ 02-221-7660 

  

 


อ. มัญฑิตา โรจน์ประเสริฐสุด (อ.ต่าย ตาทิพย์)

วิชาที่สอนและพยากรณ์

ดาวนำโชค

ไพ่ยิปซีถอดรหัส 22 ใบ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.

เลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 096-945-5935

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122อ.พิชญา ฐิตะภวังค์ (เต่า Lotto)

วิชาที่สอนและพยากรณ์

1.   โหราศาสตร์ไทย ชั้นต้น+ชั้นกลาง ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-15.00 น.

2.   โหราศาสตร์ไทย ชั้นสูง+พยากรณ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.

3.   หาโชคจากโหราศาสตร์ไทย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 096-945-5935

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


 

 

 อ.อชิระ คูดิษฐาเลิศ

วิชาที่สอนและพยากรณ์

1. ไพ่ยิปซีทาโร่ท์
2. ลูกเต๋าพยากรณ์
3. ตะเกียบบอกชีวิต
4. ไพ่ออราเคิ้ล
5. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 097-249-5529
ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ทุกงาน และงานอีเวนท์ต่างๆ

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

ชื่อ พัจนญาณี พรมุนีวงศ์ค่ะ (อ.วรรณ์)

อยู่บ้านเลขที่ 32/4 ซ.เจริญสุข ถ.พระราม4 กทม 10110

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 • โหราศาสตร์ไทย
 • โหราศาสตร์ภารตะ
 • ดวงพิชัยสงคราม
 • การให้ฤกษ์
 • ทักษายุค
 • ลายมือ

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0959155909

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทุกงาน

เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน 

อ.สิริชัย สุวรรณประภา ( อ.ตั้ม แม่นเว่อร์ )

 

วิชาไพ่ป๊อกสำรับทองยุคใหม่ ( หลักสูตร 1เดือน ) เริ่ม 6พ.ย.60

 

ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30-11.30น

 

วิชาไพ่เทพนานาชาติ และทาโร่ห์( หลักสูตร 1เดือน ) เริ่ม 6 พ.ย.60

 

ทุกวันจันทร์  เวลา 15.00-17.00น

 

วิชาGoddess guidance oracle คอร์สพิเศษ 2วันจบ

 

สอนร่วมกับ อ.ณปารมี ภีรนินทน์ (อ. แอนนี่ )

 

วันเสาร์ที่ 9 และ วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค.60 เวลา 10.00-15.00น

 

วิชาตะเกียบออราเคิ้ลยุคใหม่  ( หลักสูตร 1เดือน )

 

ทุกวันจันทร์  4ธ.ค.60 เวลา 09.30-11.30น.

 

วิชาหิน7สีมณีนาคราช (หลักสูตร1เดือน)

 

ทุกวันจันทร์   8 ม.ค.61 เวลา 9.30-11.30น.

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-9244035

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

 

 

 

 

 

 

อ.ณปารมี ภีรนินทน์ (อ. แอนนี่ )

 

 

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 

 

วิชารวมชื่อยุคAEC ( หลักสูตรื1เดือน ) เริ่ม 6 พ.ย.60

 

 

 

วิชายาม7ตัวกาลชะตา ( หลักสูตร 1เดือน) เริ่ม 4ธ.ค.60

 

 

 

วิชาโหรพรายกระซิบ( โหรทายหนู) หลักสูตร 2เดือน เริ่ม 8ม.ค.61

 

 

 

วิชา Goddess guidance oracle คอร์สพิเศษ 2วันจบ

 

 

 

สอนร่วมกับ อ.สิริชัย สุวรรณประภา ( อ.ตั้ม แม่นเว่อร์ )

 

 

 

วันเสาร์ที่ 9 และ วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค.60 เวลา 10.00-15.00น

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 094-406-4035

 

 

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

 

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122 

อ. กิ่งฟ้า พ่วงชูศักดิ์
อาจารย์สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ (สาขาบางขุนนนท์)
รู้จักในนาม "กิ่งฟ้าพยากรณ์"

วิชาที่ใช้พยากรณ์และเป็นอาจารย์สอนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
- วิชาไพ่พระพิฆเนศสากล (Whispers of Lord Ganesha)
- วิชาไพ่ออราเคิลของสากลหลากหลายสำรับ
- วิชาไพ่ออราเคิลแบบไทย (ชุดจุดเทียนและแสงสุข)
- วิชาไพ่ทาโรต์ หรือไพ่ยิปซี (Tarot Cards)
- วิชาการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
- วิชาเลขศาสตร์ต่างๆ บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- พยากรณ์ดวงชะตาชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้ไพ่ทาโรต์,ไพ่ออราเคิล และตัวเลขประกอบการทำนาย
- ศาสตร์ดูดวงจากใบไม้ (ใบไม้บ่งบอกชีวิต)
- วิชาเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน
- ลายเซ็นต์

ผลงาน
1. สร้างช่อง YOUTUBE (กิ่งฟ้าพยากรณ์) ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน เป็นช่องการพยากรณ์ดูดวงประจำเดือนโดยใช้หลากหลายไพ่ประกอบการทำนาย มีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 Subscribers
2. FACEBOOK ชื่อว่า Kingfah Puangchoosakdi มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 Followers
3. ร่วมออกบูธพยากรณ์ดูดวง ในงานชื่อว่า "งาน Glorious Chinese New Year 2017" ณ The Mall ท่าพระ (ปี2560)
4. 1 ใน 8 นักพยากรณ์หมอดูสุดฮิบที่ออกบูธในงานเปิดตลาดอินดี้ชื่อว่า "ตลาดนัดคุณยาย100ปี (ปี 2559)
5. 1 ใน 10 นักพยากรณ์ที่ออกบูธในงานชื่อว่า "SMEs สร้างอาชีพ Start Up" ณ The Hub เซียร์รังสิต (ปี 2559)
6. ออกรายการพยากรณ์เคเบิ้ล "ฮาแต่แม่น" 2 เทป (ปี 2559)

ติดต่อ
- มีทั้งหมดสองไลน์
(Line หลัก) ID LINE: kingfah2465
(Line สำรอง) ID LINE: @kingfah2465 (มีเครื่องหมาย@ด้านหน้า
- เบอร์ติดต่อ: 095-642-9514 สำหรับการติดต่องานเท่านั้น
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/kingfah2465 หรือ search พิมพ์คำว่า Kingfah Puangchoosakdi เพื่อกดติดตาม
- YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/kingfah2465 หรือ search พิมพ์คำว่า กิ่งฟ้าพยากรณ์ หรือพิมพ์คำว่า kingfah 2465
- รับดูดวงทั่วไป

 

อ.อัญพัชร์   อรุณโพธิพัชญ์

วิชาที่สอน  ไพ่ทาโร่ กระทบ 7ตัว4ฐาน

โทร. 097-1505515

ผลงาน  พยากรณ์ในงานอีเว้นท์ apollo , พยากรณ์ในงานการกุศลต่างๆ ,

อาจารย์ส่วนตัว วิชาไพ่ และ เลขเบอร์มือถือ

รับดูดวงทั่วไป ,

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


 

อ.กัญญ์ธนันทร์ ภัทรธิติพรกุล (อ.กันตา พยากรณ์ / Mam Astro)

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. ไพ่ยิปซี ( Lucky Tarot  ไพ่สื่อจิต)
 2. เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
 3. ฮวงจุ้ย ชัยภูมิ
 4. ดวงจีน

 

สอนทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-15.00 น. และ 15.00-17.00 น.

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 099-329-9262

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

 

 

 

อ. เจตสุภา สาระคำ (อ.ต้อย)

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณารักษ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

1.ไพ่ธาโร่

 

2.ไพ่พิฆเนศ

 

3.ไพ่ออราเคิล

 

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 081-632-0320

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน


 

อ.จารุภา สุรบูรณ์กุล

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. ไพ่ยิปซี
 2. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน
 3. เลขศาสตร์+ชื่อ+ลายเซนต์

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต 

 

 

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


 

อ.วาทิต  สิรปวเรศ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

วิชาที่สอน

 

 1. อักขระขอมและเลขยันต์  เวลา 10.00-12.00 น.
 2. พิธีกรรมโบราณ เวลา 13.00-15.00 น.

 

การพยากรณ์

 

 1. โหราศาสตร์ไทย
 2. คัมภีร์มหาสัตตเลข
 3. ฮวงจุ้ย
 4. โหวงเฮ้ง
 5. ลายมือ
 6. ไพ่ยิปซี
 7. ตั้งชื่อ-นามสกุล
 8. ไพ่ยิปซี
 9. เลขศาสตร์ เช่น เลขบัตรประชาชน ทะเบียนรถยนต์ บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์
 10. พิธีกรรม เช่น ตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 091-951-1519

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

รับสอนส่วนตัว

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122


อาจารย์นก ศิตาพยากรณ์ นางศิตา กิจแจ่มเลิศ
ช่องทางการติดต่อ 061-463-9963
เพจ : ศิตาพยากรณ์

ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ :
1. โหราศาสตร์ไทย 2. เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน 3. คัมภีร์มหาทักษา
4. เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน 5. ฮวงจุ้ยไทย 6. ไพ่ทาโรต์พุทธวิธี

7. ไพ่ออราเคิล 8. หินสีบำบัด 9. อักษรรูนโบราณ

10. ขนนกพยากรณ์ 11. ไพ่ป๊อก 12. ไพ่เลอนอมองด์ 13. พิธีกรรมโบราณ 1
4. พิธีกรรมสายตะวันตก 15. วิเคราะห์ชื่อ-สกุล 16. วิเคราะห์เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่บ้าน
17. วางฤกษ์มงคล 18. เทียนชัยแก้ดวง 19. พยากรณ์ตะเกียบ
20. เพนดูลั่มในการทำนาย 21. วิชาอินทรเนตร 22. วางเบอร์มงคล
23. อัญมณีหินสี 24. วิเคราะห์ลายเซ็น
ผลงานปัจจุบัน : * อาจารย์ สอน ไพ่ธาโรต์ ไพ่เลอนอมองด์ เพนดูลั่ม อัญมณีหินสี ณ สมาคมโหราศาตร์ นานาชาติ สาขาบางขุนนท์
* อาจารย์สอน ไพ่ธาโรต์พุทธวิธี ไพ่ออราเคิล อักษรรูนส์ การพยากรณ์ด้วยบัตรประชาชน

การพยากรณ์ด้วยขนนก การทำเครื่องรางสายตะวันตก เต๋าอักษรรูนส์ ไพ่ป๊อก อัญมณีหินสี ไพ่เลอนอมองด์ ณ สถาบันโหราศาสตร์วัดบางพลี
* นักพยากรณ์ผ่านบริการสายสด 1900 * นักพยากรณ์ ผ่าน Horo Talk
* นักพยากรณ์เพื่อสังคมและการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษา ร่วมกับ Horoscopes for CSR * ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทเอกชน
* กรรมการที่ปรึกษา สถาบันโหราศาสตร์วัดบางพลี * เขียนคู่มือการอ่านไพ่ยิปซีเบื้องต้น จำหน่ายในรูปแบบ e-book ผ่านเวปชั้นนำ
* เขียนคู่มือการอ่านไพ่ภควัทคีตา จำหน่ายในรูปแบบ e-book ผ่านเวปชั้นนำ * เขียนคู่มือการทำนายด้วยอักษรรูนส์ จำหน่ายในรูปแบบ e-book ผ่านเวปชั้นนำ
* Application : ศิตาพยากรณ์ ฟังคำทำนายฟรีอาจารย์น้ำลินพยากรณ์ นางกัญญ์กนิษฐ์ เตียวตระกูล
ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ 1. เลข 7 ตัว 9 ฐาน 2. เลข 7 ตัว 4 ฐาน
3. เลข 7 ตัวชั้นสูง 4. กราฟ 7 ตัว 5. ไพ่มหาเทพ 6. ไพ่ oracle
7. ไพ่ทาโร่ 8. ไพ่โหรา 9. ไพ่ป๊อก 10. อักษรรูน 11. ลายมือ
12. โหงวเฮ้ง 13. เลขศาสตร์ 14. ทักษา 15. กาลโยก
16. คัมภีร์มหาสัตตเลข 17. ฮวงจุ้ย 18. ดวงจีน 19. โหราศาสตร์พม่า
20. โหราศาสตร์ไทย 21. วิเคราะห์ เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่บ้าน, เบอร์โทรศัพท์, เลขทะเบียนรถ
22. โหรทายหนู 23. ตั้งชื่อ 24. วิเคราะห์ลายเซ็น 25. ใบไม้ พยากรณ์
หมายเลขติดต่อ 099 4255919
ผลงาน อาจารย์ผู้สอนเลข 7 ตัวชั้นสูงสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นักพยากรณ์ผ่านระบบ 1900
นักพยากรณ์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจรัญ 13/ สาขาเซ็นทรัลชิดลม/ สาขาโลตัสพระราม 3 นักพยากรณ์ ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
นักพยากรณ์งานเทศกาล เดอะมอลล์งามวงศ์วาน นักพยากรณ์ในงานไทย ซิกซ์ ณ มหาลัยจุฬาฯ นักพยากรณ์ งานประจำปี
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ดูดวงการกุศล กลับ กสน.คลองสาน งานประจำปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ดูดวงการกุศลกับโครงหารสร้างเสริมสุขภาพ แพทย์ทางเลือกกับศาลายา 

อ.ทิพยบรรณ ธนัญชัยพงศ์

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

 1. ดวงจีน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น.
 2. ฮวงจุ้ย ทุกวันพฤหัส เวลา 14.00-17.00 น.

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 092-254-1510

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122อ.อาณณัฐ สรรคชา

 วิชาที่สอนและพยากรณ์

 1. โหราศาสตร์ไทย เบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.
 2. โหราศาสตร์ไทย พยากรณ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น.

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122อ. นวลปรางค์  อมรยิ่งเจริญ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ :

 

1)      โหราศาสตร์ไทย ภาคพยากรณ์ เวลา 10.30-12.30 น.

 

2)      โหราศาสตร์ไทย วิชาการให้ฤกษ์ เวลา 13.00-15.00 น.

 

สอนทุกวันพุธ พฤหัส และ อาทิตย์

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 094-495-7546

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

 

และที่สาขาบางขุนนนท์

 

 

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122อ. สมฤทธิ์ แต้สุนทรไพเราะ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์

 

โหราศาสตร์ไทย ระบบลัคนาจักร ชั้นต้น

 

หลักสูตร 2 เดือนจบ สอนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 092-254-1510

 

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป ,

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

 

อ. สุวิทย์ นาคเกษม

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : สัตตเรขานพเคราะห์

สอนทุกวันพุธ พฤหัส และ อาทิตย์ เวลา 10.00 -12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 088-017-2129

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

และที่สาขาบางขุนนนท์

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122

 

อ. กฤชธัช เพชรมณีรัตน์

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : เลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน

สอนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 -12.00 น.

ผลงาน : รับดูดวงทั่วไป พยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ทุกงาน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ ที่ท่าช้าง ท่าเตียน The Hub รังสิต

และที่สาขาบางขุนนนท์

 

ปัจจุบันสอนอยู่ สาขาบางขุนนนท์ สนใจติดต่อ 02-044-9122อ.สิทธา ปัพพานนท์

 

ตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ : โหราศาสตร์การให้ฤกษ์และดวงพิชัยสงคราม

 

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 081-732-1773

 

ผลงาน พยากรณ์ดวงชะตาบุคคล , ให้ฤกษ์ทำการมงคลทั่วไป

 

และจัดทำดวงพิชัยสงครามตรีรนัยน์ พิพัฒน์สกุล (อ.พีท)

ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน

วิชาที่สอนและพยากรณ์ เลข 7 ตัว 4 ฐาน

เลขศาสตร์บ้านเลขที่ทะเบียนรถ บัตรประชาชน พลังใบไม้บ่งบอกชีวิต

การตั้งชื่อ

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0617724595

ผลงาน รับเชิญจัดรายการ คุยกับทุกเรื่องทางสถานีวิทยุทรีนิตตรี้

เรดิโอFM98.75 , งานพยากรณ์การกุศลของสมาคมโหราศาสตร์ นานาชาติ


 

นางอุดมลักษณ์ ศรีแป๊ะบัว

 

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรบรรยายประจำสมาคม

 

ผู้ช่วยกรรมการกิติมศักดิ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

วิชาที่สอนและพยากรณ์ วิชาที่สอน บายศรีใบตองสด วิชาที่ใช้พยากรณ์

 

เลข 7 ตัว 4 ฐาน และไพ่เทพ Gods and Goddess ไพ่ภควัทคีตา

 

ไพ่พิฆเนศวร

 

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 086-565-5939

 

ผลงาน ดูดวงการกุศลกับทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

รับสอนและพยากรณ์ วิชาเลข 7 ตัว 4 ฐานและไพ่เทพ

 

สอน-รับงานบายศรีในพิธีกรรมทุกประเภท โดยมี

 

อ.ชายเจริญ วรรณสันทัด เป็นผู้สอนวิชาพิธีกรรม ร่วมกัน

 

รับตั้งศาล-ถอนศาล ทุกประเภท รับออก งานอีเว้นท์